За Нас

logo-za-nasПоч��тувани,

МИЛЕНИУМ КОМ е агенција за недвижнос��и, основана и регистрирана во Ј��нуари 2009-та година. Таа за краток период успеа да се наметне во Маке��������������������������������ија како ��генција со завидна база на задоволни кл��енти, со многу ��оработни��������������������, ������а����о и со врвно ������������ва��ит��тна и селектирана понуда на недвижен имот.

Со МИЛЕНИУМ КОМ раководи млад, амбици����з��н и креативен тим, чија осн����вн�� цел и идеја е да креира респектабилен бренд кој ќе биде преп��знатлив по свое����о професионално и морално функционир��ње, и што ќе им овозможи и гаранти��а на св��ит�� клиенти сигурен партнер за соработка.

МИ��ЕНИУМ КОМ успеа во својот начин на работа да етаблира одредени стандарди и принципи, да воведе непосредна и б��������ис��а комуникација, како и целосна п��све��ен����с�� кон ж��лбит���������� и ����о������но��ти��е на ������ои����е клиенти. Сите ��в��е новини �������� работењето к����о и мног������������ други, им ��������������з����ожув��ат на н��ш����е клиенти п��добр���� информираност за недвижноста, подобра понуда и пого������е��а добивка.

Ор��а��изациската и продажна способност кој�� е една од носеч��и��е сили на МИЛЕНИУМ КОМ, претставува основа за ��правување со разл��чни предизвици и максимално ����и задоволува барањата на нашите клиенти, истовремено следејќ�� ја правна��а регулатива ка��о правна заштита на договорните страни.

МИЛЕНИУМ КОМ чија осн��вна дејност е посредување п������и купопродажба и изнајмување н�������� недвижен имот, р��спо����га со квалитетно селектирана п����н���������� составена од:

-Ексклу����и��ни станови и куќи з�� продажба и изнајмување
-Атрактивни локаци�� за ��згр����дба на ����������бјект�� како ��о централно градс��о подрачје т��к���� и ��о индустриски р����ни на Скоп����е
-Делов��и простории кои што г�� исполнуваат сите стандарди за деловното функционирање

Ве покануваме да ја разгледате нашата ��онуда и да се зап��зн��ете подобро со нашата деловно��т, професионалност при р������отењ��то и пред се че����ост. МИЛЕНИУМ КОМ во секој момент ви стои на располагање да биде Вашиот личен пос������ник за недви��ности.

'
Итно бараме!